Bình luận về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam

Bình luận về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam

Thursday, 7 June 2012

HỒ CHÍ MINHNGUYỄN THIÊN-THỤ


TÀI LIỆU VỀ HỒ CHÍ MINH
Gia hỘI © 2012


 

Lời Nói Đầu

Cùng với Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Pol Pot, Hồ Chí Minh  đã được thế giới đề cập đến nhiều. Cộng sản Việt Nam thì ca tụng hết lời trong khi nhân dân Việt Nam vô cùng oán hận Hồ Chí Minh và Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông về tội ác của họ. 

Tài liệu này chỉ là một phần nào của tổng thể  bài báo hoặc sách nhỏ tiếng  Việt Nam , hoặc tiếng Anh, tiếng Pháp, hoặc nguyên tác ngoại quốc được dịch thuật vài đoạn, vì chúng tôi chỉ chọn nhựng tài liệu nói thẳng, nói thật, hoặc tiêu biểu cho một khuynh hướng nào đó , còn những bài viết nịnh hót của các văn nô thì đã có đầy trong sách, báo đảng cộng sản Việt Nam.

Chúng tôi cũng sẽ lập một thư mục gồm các sách.
Trong khoảng hơn 100 bài viết, chúng ta có thể phân chia thành bốn loại:

-Nghiên cứu về tiểu sử Hồ Chí Minh
-Huyền thoại, tuyên truyền về Hồ Chí Minh
-Nghiên cứu về các thủ đoạn gian manh và tội ác của Hồ Chí Minh
-Nhận định về con người Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản.

Chúng tôi tạm phân loại và trình bày theo dạng chỉ dẫn ( index)  để người nghiên cứu được dễ dàng đọc và viết.
Ottawa ngày 16 tháng 6 năm 2012
Nguyễn Thiên Thụ

No comments:

Post a Comment