THƯ MỤC VỀ HỒ CHÍ MINH

BÁO CHÍ

Ở đây chỉ ghi những bài báo chưa sưu tập được.
Đào Trinh Nhất . Một bí mật chưa ai nói ra .Tạp chí Cải Tạo tại Hà Nội số tháng 10-1948