Bình luận về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam

Bình luận về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam

Saturday, 5 January 2013

Kim Cổ Kỳ Quan - Nguyễn Văn Thới

http://blip.tv/giahoithutrang
Phần 01a

Phần 01b

Phần 02a

Phần 02b

Phần 03a

Phần 03b

Phần 04a

Phần 04b

Phần 05a

Phần 06a

Phần 06b

Phần 07a

Phần 07b

Phần 08a

Phần 08b

Phần 09a

Phần 09b

Phần 10a

Phần 10b

No comments:

Post a Comment