Bình luận về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam

Bình luận về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam

Sunday, 13 May 2012

VIDEO GIỚI THIỆU BỘ SÁCH VĂN HỌC HIỆN ĐẠI

Video giới thiệu sách

Video 1:
http://www.youtube.com/watch?v=KrbtDo5RSPI

Video 2: Giới thiệu sách ở Toronto:
Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=YVKS6wIZvZM
Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=dZstIwITbxM

No comments:

Post a Comment